Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Turizmus Vendéglátás

Gazdálkodás és Menedzsment

Emberi Erőforrások

Pénzügy és Számvitel

 

OLVASS TOVÁBB INFORMÁCIÓKÉRT

Kép

 turizmus-vendéglátás (Budapest)

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Államilag támogatott
Képzési idő (félév): 6+1
Költségtérítés (félév): támogatott

A szakra az irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva:
Irányszám: 100
Minimális létszám: 30

Ez a szak költségtérítéses formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK  

A turizmus-vendéglátás a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. Az ezen a szakon szerzett diplomában szereplő szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon; ez a hagyományos képzési rendszer négy szakját foglalja magában: az idegenforgalmi és szálloda, idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári, vendéglátó és szálloda, valamint a vendéglátó-szállodai közgazdász tanári szakokat. A turizmus-vendéglátás alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók a diploma megszerzéséig megfelelő tudásanyagot, elméleti és gyakorlati ismeretet szerezzenek a következő képzési szint elvégzéséhez, másrészt azok a hallgatók, akik a munkába állás mellett döntenek, rendelkezzenek az alapvető közgazdaság-tudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismeretekkel, és szakirányú tudásuknak köszönhetően képesek legyenek a turizmus és vendéglátás területén belül irányítási és szervezési feladatok ellátására.

A képzés alatt a hallgatók megtanulják a turisztikai és a kapcsolódó ágazatok (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés), vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) működési elveit, a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét, a vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat, a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling) sajátosságait, módszereit.

A turizmus-vendéglátás alapszakos közgazdász képzés követelményrendszerének része, hogy az intézmény által kibocsátott turisztikai szakemberek legalább két idegen nyelv magas szintű ismeretével rendelkezzenek, ezért a diploma megszerzéséhez alapfeltétel kettő középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga, amelyek közül az egyik helyett elfogadják a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsgát.

A vendéglátással, illetve turisztikával foglalkozó szakemberektől elvárható az elméleti és gyakorlatban elsajátított ismereteken kívül néhány alapvető tulajdonság, készség, képesség. Ez persze a szakma sokszínűségéből adódóan területenként eltérő lehet, de közös elvárás az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készség, az együttműködési képesség. A diploma birtokában pedig elvárható a szakemberektől az önálló karrier építésének képessége és az is, hogy hasznosítani, kamatoztatni tudják a szervezett továbbképzés során, illetve tapasztalati úton szerzett ismereteiket. A képzés részeként a jelöltek félévig tartó szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Az alapszakon megszerzett diplomával a hallgatók folytathatják tanulmányaikat a képzés második ciklusában, vagy elhelyezkedhetnek a turizmus és vendéglátás területén különböző típusú vállalkozásokban (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények).

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: turizmus–vendéglátás

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  – végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),

  – szakképzettség: közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzési szakon

  – a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Tourism and Catering

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. Képzési ág: üzleti

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek ismerik:

  – a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés),

  – a vendéglátás elveit és gazdaságtanát,

  – a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit,

  – a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét,

  – a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket,

  – a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat,

  – a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét,

  – a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat,

  – a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit,

  – a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység – például szálláshelyek, vendéglátás, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

  – az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására,

  – a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására,

  – többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására,

  – a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák alkalmazására,

  – a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire,

  – a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére.

Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességgel, képesek önálló karrierépítésre, a tapasztalati úton vagy szervezett továbbképzés keretében szerzett ismeretek hasznosítására.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretek:

  – közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit

matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök;

  – társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit 

EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

  – szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

a turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz, a turizmus vagy a vendéglátás ismeretköreihez kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

10. Nyelvi követelmények

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga szükséges, amelyek közül az egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 
 
 gazdálkodási és menedzsment (Budapest)
Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Államilag támogatott
Képzési idő (félév): 6+1
Költségtérítés (félév): támogatott

A szakra az irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva:
Irányszám: 70
Minimális létszám: 30

Ez a szak költségtérítéses formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon kínált tudás lefedi a hagyományos képzési rendszer gazdálkodási, gazdaságismeret, háztartásökonómia-életvitel tanár, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció, valamint gazdálkodási szakos közgazdász tanári szakjainak területét. A végzetteket – akiknek hivatalos szakképzettsége „közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon” – tulajdonképpen általános gazdasági szakembereknek mondhatjuk, akiket arra készítettek fel, hogy vállalatoknál vagy egyéb intézményekben töltsenek be gazdasági vezető pozíciókat. Feladatuk a gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése a képzés során szerzett speciális szakterületükön, szakirányukban. Az őket foglalkoztató szervezet igen sokszínű lehet, tehát nem feltétlenül a gazdasági szféra, azaz a „piac” területéről kerül ki. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett ugyanis a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükségeltetik gazdasági irányítás. Nem beszélve arról, hogy az alapszak mindazokat az ismereteket és kompetenciákat kínálja, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is nélkülözhetetlenek. A gazdálkodási és menedzsment alapszakon nyújtott képzés az elméleti megalapozottságot a gazdálkodási, üzleti és menedzsment ismeretekre jellemző gyakorlatiassággal ötvözve vezeti be hallgatóit a közgazdaságtani, szervezeti, üzleti és társadalomtudományos ismeretekbe és vértezi fel őket mindazon tudással, amelyeket a gazdasági irányító pozíció megkövetel. Ebbe a tudáshalmazba olyan készségek is beletartoznak, mint a konfliktusmegoldás, a hatékony alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, az informatikai eszközök használata vagy az idegen nyelven folytatott üzleti kommunikáció. Ez utóbbi szempont igen hangsúlyos, hiszen a gazdasági élet globalizálódásának következtében az üzleti világban érvényes nemzetközi szokások és a multinacionális vállalatok szervezési-vezetési rendszereinek alapos megismerése egyre fontosabb feltételévé válik a sikeres irányításnak, döntéshozatalnak.

A szakmai üzleti nyelv ismerete alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági, üzleti életben is sikeresek lehessenek. Éppen ezért követelmény az alapfokozat megszerzéséhez az államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél).

A gazdasági informatika szakterülete azokat a végzett közgazdászokat várja, akik gazdasági ismereteik mellett az információs társadalom feltétel- és követelményrendszerének is meg tudnak felelni. Ezeknek a szakértőknek a számítástechnika és a telekommunikáció gyorsan fejlődő világával kell lépést tartaniuk és ezeket az eszközöket mozgósítani a szervezeti hatékonyság érdekében.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  – végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA),

  – szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

  – a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Management and Business Administration

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. Képzési ág: üzleti

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek ismerik:

  – a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket,

  – az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit,

  – a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit,

  – a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket.

Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 – a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,

 – a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,

 – idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,

 – a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,

 – önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,

 – a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

  – közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit

matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek;

  – társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit

EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

  – szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást adó ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

10. Nyelvi követelmények:

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 emberi erőforrások (Budapest)
Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Államilag támogatott
Képzési idő (félév): 6
Költségtérítés (félév): támogatott

A szakra az irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva:
Irányszám: 70
Minimális létszám: 30

Ez a szak költségtérítéses formában is indul.

Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPSZAK

Az emberi erőforrások alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. Az ezen a szakon szerzett diplomában szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon. Ennek a szaknak a munkaerő-piaci megnevezése humánerőforrás-menedzser. Az emberi erőforrások alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók megfelelő tudásszintre jutva alkalmasak legyenek a következő képzési szint elvégzésére, másrészt azok a hallgatók, akik a diploma megszerzése után közvetlenül munkát vállalnak, rendelkezzenek a munkaerőpiac elemzéséhez megfelelő közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismerettel, képesek legyenek ellátni az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióit, alkalmasak legyenek az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit, az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését. Megismerkednek a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatásával, valamint az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatával.

A gazdaságtudományi képzési területen szerezhető diplomák megszerzésének minimális nyelvi követelménye általában a középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga vagy a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, ez a szak sem kivétel ez alól. A diploma megszerzéséhez tehát a középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga vagy a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Ez jól mutatja, hogy ennél a szakmánál milyen fontos a nyelvismeret. Sokszor az elhelyezkedést gátolja a gyenge nyelvtudás, hiszen a „fejvadász” cégek az esetek többségében az állásinterjúkat is idegen nyelven bonyolítják le. Az emberi erőforrások szakon végzett szakemberek számára nagyon fontos, hogy jó kommunikációs készséggel, problémafelismerő és megoldó készség rendelkezzenek, hiszen munkaidejük nagy részét emberekkel töltik, információkat gyűjtve tőlük, róluk. Mivel munkaerő-kiválasztással is foglalkoznak, nélkülözhetetlen az emberismeret és az empátia, olykor a diplomáciai érzék sem hátrány.

Az alapszakon diplomát szerzett szakemberek megfelelő eredmények teljesítése esetén folytathatják tanulmányaikat a képzés második ciklusában, vagy elhelyezkedhetnek a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, vállalkozásokban, ahol az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatokat láthatnak el. Szolgáltatási feladatot is végezhetnek személyügyi, munkaerő-piaci és érdekképviseleti szervezeteknél.

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: emberi erőforrások

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  – végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)

  – szakképzettség: közgazdász emberi erõforrások alapképzési szakon

  – a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Human Resource Administration

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. Képzési ág: üzleti

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit,

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt minimális kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésben szerezhető kreditérték:-.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó kompetenciák:

A képzés célja: a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, korszerű módszereinek alkalmazására, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, az érintett területeken szervezési, elemzési, tervezési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, továbbá a megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek ismerik:

  – a gazdálkodás fogalmait, legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezőket,

  – az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit,

  – az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését,

  – a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát,

  – a munkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési folyamatok elemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok megoldását az üzleti életben és a közszolgálatban.

Az alapfokozat birtokában az emberi erőforrások alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 – a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását elősegítő gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok ellátására,

 – önálló munkavégzésre és csoportmunkára,

 – közgazdasági megfontolásokra épülő, gazdasági kalkuláción alapuló meggyőző szakmai érvelésre, informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására,

 – megbízható munkavégzésre multikulturális környezetben,

 – vezetői, tanácsadói munka támogatására,

 – munkaerő-piaci elemzések készítésére, emberierőforrás-gazdálkodási funkciók és érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára,

 – a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási feladatok ellátására,

 – az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések elkészítésére.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

  – közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-100 kredit

matematikai alapok, statisztika, informatika, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, munkagazdaságtan, környezet-gazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, vezetés és szervezés, gazdasági jog, számvitel alapjai, vállalati pénzügyek, emberierőforrás-menedzsment, marketing, készségfejlesztő gyakorlatok, szaknyelv, egyéb üzleti alapozó ismeretek;

  – társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit

filozófia, szociológia, pszichológia, politológia, jog, gazdaságtörténet, demográfia, gazdaságpolitika, európai uniós ismeretek, egyéb szakmai és társadalomtudományi ismeretek;

  – szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

munkaerő-piaci intézmények és politikák, szervezet- és munkaszociológia, munkahelyi és munkaerőpiaci képzés, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, kompetencia- és ösztönzésmenedzsment, üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika, személyügyi tevékenység, személyügyi informatika, személyügyi kontrolling, szervezeti magatartás, szociálpszichológia, szervezeti kommunikáció, területfejlesztés, oktatáspolitika, emberierőforrás-gazdálkodási esettanulmányok, munkavédelem és ergonómia, regionális munkaerő-gazdálkodás, projektvezetés, operációkutatás, továbbá specializációk, szakirányok, amelyek a szak törzsanyagához, kötelező és választható tárgyaihoz kapcsolódó speciális szakmai ismeretek elmélyítését teszik lehetővé.

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat az egyes ismeretkörökhöz kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon szerezhető meg.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

pénzügy és számvitel (Budapest)

Képz. szint: Alapképzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Államilag támogatott
Képzési idő (félév): 6+1
Költségtérítés (félév): támogatott
A szakra az irányszám és a minimális létszám a költségtérítéses formájú párjával együtt van megadva:
Irányszám: 70
Minimális létszám: 30

Ez a szak költségtérítéses formában is indul.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK

A pénzügy és számvitel alapképzési szak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti ágához tartozik. Az ezen a szakon szerzett diplomában szereplő szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon. A pénzügyi és számviteli alapszakot oktató intézmények képzési célkitűzése egyrészt, hogy a hallgatók a diploma megszerzéséig elérjék azt a tudásszintet, amellyel a következő képzési szintre tovább léphetnek, másrészt azok a hallgatók, akik diplomájukkal a tovább tanulás helyett inkább a munkaerőpiac felé veszik az irányt, rendelkezzenek a megfelelő gyakorlattal a számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, költséggazdálkodási rendszerek kialakítására. A képzés alatt a hallgatók megtanulják a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítését, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítését, önálló finanszírozási döntések, mérlegbeszámolók elkészítését, vagyoni és üzleti működésre vonatkozó beszámolók összeállítását. Elsajátítják, hogyan tegyenek eleget az adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségeknek, és hogyan készítsenek el bevallásokat.

A gazdaságtudományi képzési területen szerezhető diplomák értékét növeli, hogy megszerzésükhöz általában nem elég a többi képzési területen általánosan elfogadott egy középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése. A szakterülethez tartozó elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása során elkerülhetetlen az idegen nyelvű szakirodalom, illetve hozzáférhető ismeretanyag, ezért minimális nyelvi követelmény a középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga vagy a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga.

Az alapszak elvégzéséhez és a majdani munkavégzéshez fontos tulajdonság a precizitás és az alaposság, a jó tárgyalási, kommunikációs készség, a meggyőző szakmai érveléstechnika, valamint a kellő affinitás a korszerű informatikai eszközök használatához. Az oktatás részét képezi egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat.

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a pénzügyi és számviteli képzés második ciklusában, vagy alapszakos diplomával elhelyezkedhetnek vállalkozások, pénzintézetek, költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinél.

 

Pénzügy és számvitel alapKÉPZÉSI szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: pénzügy és számvitel

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–   végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
–   szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
–   a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Finance and Accounting

3. Képzési terület: gazdaságtudományok

4. Képzési ág: üzleti

5. A képzési idő félévekben: 7 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 + 30 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit,

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit,

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit,

6.4. A szakdolgozathoz rendelt minimális kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó kompetenciák:

A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek ismerik:

–   a nemzetgazdasági ágak helyzetét, fejlődésük fő törvényszerűségeit,
–   a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit,
–   a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit,
–   a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit,
–   a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit,
–   a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését,
–   a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat, a tevékenységek elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés módszertani alapjait,
–   a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit,
–   az államháztartás feladatait és felépítését,
–   a vállalkozási és közszféra működési törvényszerűségeinek fő különbségeit,
–   a költségvetési gazdálkodás alapvető törvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetséges technikáit.

Az alapfokozat birtokában a pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

–   a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
–   önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
–   a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére,
–   adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére,
–   gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
–   számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére,
–   gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására,
–   önálló munkavégzésre és csoportmunkára,
–   tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai eszközök használatára.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

–   közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit

matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök;

–   társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit

EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

–   szakmai törzsanyag: 70-90 kredit

pénzügyek, jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek, elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá választható szakirányok, amelyek a szak törzsanyagához, a pénzügyi vagy számviteli szakágakhoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

10. Nyelvi követelmények:

Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

WWW.VATI.EDU.HU